<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.


Zpravodaj obce Záryby

5 - 2007


2008


Vážení spoluobčané,nejdříve vám chci popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce a klidné prožití vánočních svátků. Dále chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podíleli na zlepšování vzhledu naší obce. Nechci nikoho jmenovat, protože by to byl dlouhý seznam a nechci na nikoho zapomenout. Takže děkuji všem a těším se na další spolupráci v roce 2008.


V roce 2008 čeká obec výstavba II. etapy 2.části tlakové kanalizace, na kterou jsme obdrželi dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 5 000 000 Kč, takže vás všechny prosím o trochu shovívavosti ke stavební firmě, která stavbu provádí. Budeme se snažit omezovat provoz v prostoru staveniště na pokud možno co nejkratší časové úseky.

Dále se počátkem roku dozvíme, jak jsme uspěli s žádostí o dotaci ve výši 17,5 mil. Kč u ministerstva zemědělství na dostavbu kanalizace v obci. Souběžně s výstavbou kanalizace se bude provádět změna č.2 územního plánu obce a budeme pracovat na projektu nové školky a projektu na rekonstrukci retenční nádrže v dolní části Záryb. Údržba a ošetřování veřejné zeleně v obci jsou samozřejmostí. Jakékoliv připomínky a návrhy na vylepšení vzhledu naší obce můžete zasílat na e-mail petr.masek@zaryby.cz. Všechny vaše návrhy projedná zastupitelstvo obce na pracovní schůzce a budete vyrozuměni o stanovisku zastupitelstva k danému návrhu či připomínce. Také jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 200 000 Kč na částečnou rekonstrukci nejhorších a nejpoškozenějších úseků veřejného osvětlení v obci. K této částce přidá obec ze svého rozpočtu dalších 200 000 Kč, takže bude vyměněno 11 ks stožárů a 300 m kabelového vedení v zemi. Ještě zvažujeme alternativní řešení, kde by se svítidla veřejného osvětlení umístila na sloupy NN firmy ČEZ a ušetřili by se tak nemalé finanční prostředky.

Věřím, že společně vykročíme do nového roku pravou nohou a všechna naše přání a novoroční předsevzetí se nám vyplní a podaří splnit.Petr Mašek

starosta obceTJ Sokol Záryby oddíl kopané děkuje všem svým divákům a fanouškům za jejich celoroční diváckou, materiální a finanční přízeň a současně přeje všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

výbor oddílu kopané

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.

50 roků 30.12.Lenka Šálková

65 roků 15.12. Jana Horská

20.12.Zdeňka Schützová


70 roků 26.12. Eduard Vršovský


81 roků 29.12.Václav Cerha


87 roků 4.12. Karolina Mašková


88 roků 7.12. Josef Řezáč


Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

==============================================================================


V měsíci září uzavřeli sňatek Bohumila Babováková

a Pavel Wirth


V měsíci září uzavřeli sňatek Lenka Blechová

a Štěpán Krahulec


V měsíci listopadu uzavřeli sňatek Martina Lohreová

a Jaroslav Řezáč


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

===============================================================================


V měsíci listopadu se manželům Martině a Jiřímu Plívovi narodila dcera Alena.


V měsíci listopadu se manželům Lence a Lubošovi Krejsovým narodil syn Šimon.


V měsíci listopadu se manželům Veronice a Karlovi Kuchařovým narodil syn Petr.


Malé Alence, Šimonkovi, Péťovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.


==============================================================================

Poděkování


Děkuji touto cestou zastupitelstvu obce a SPOZ v zastoupení p. Boženy Vojtěchové za přání a dar k mým narozeninám. Poděkování patří také za přání a dar za obec baráčnickou k mým narozeninám v zastoupení p. Marií Ročkovou a Zdenou Schützovou.

Děkuji

Květa Vitáková

=================


Děkujeme občanům, kamarádům a TJ Sokol, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě se zesnulým Lukášem Syrovým . Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

rodina Syrová

=================


Rodina zesnulé paní Boženy Kytlicové děkuje spoluobčanům za účast na posledním rozloučení a za květinové dary.
Zejména občanům Martinova bydlícím po stranách zámkové ulice bude chybět pan Milan Volf, který zemřel 23.9.2007. Jak tiše žil, tak tiše odešel.

------------------------------


Dne 14.10.2007 zemřela ve svých 83 letech paní Anna Podvalová. Poslední dobou jsme ji pouze tušili za zavřenými okny, kde žila se svými vzpomínkami. Patřila k nim i péče o domácí zvířata, kterých bývalo u Podvalů tolik, že je navštěvovaly školní děti, aby si zpestřily učivo přírodopisu a viděly vše od drůbeže po koně na jednom dvoře. Čest její památce.

-----------------------------


Zvykli jsme si vídat anonymní pomníčky u silnic, za kterými je zmařený život a nešťastná rodina. Ten z hořících svíček na kraji Martinova má své jméno i obraz. Usměvavého blonďáčka, čtyřiadvacetiletého Lukáše Syrového jsme znali všichni. Nezapomeňme na něho, ani na jeho vzkaz z poslední cesty.

-----------------------------


Odešla za svými drahými a pozůstalou rodinu svým odchodem zarmoutila, když 15.11.2007 ve svých 85 letech zemřela po dlouhé nemoci paní Božena Kytlicová. Rodina, sousedé a známí na ni budou rádi vzpomínat.

------------------------------


Je prosinec, příroda se uložila k zimnímu spánku, aby se na jaře probudila v nové svěžesti a kráse. To se bohužel nestává lidem, pro něž je podobný spánek současně věčným. Dne 14.12.2007 zemřel pan Ladislav Křen ve věku 77 let. Na jaře se probudí pouze květiny na jeho hrobě, které mu bude nosit opuštěná rodina. Dá tak najevo, že na manžela a tatínka nezapomněla.

------------------------------


V předvánoční době, kdy má k sobě rodina nejblíže, zvlášť těžce nese ztrátu blízkého člověka. O to více cítíme s rodinou, kterou 17.12.07 navždy opustila paní Květoslava Hamplová. Její osud se naplnil po 83 letech života. Vánoce bez ní budou smutné, hezké vzpomínky na život s ní zůstanou.===============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada - vedoucí p. Jitka Marková.
Vybírání poplatku za odpady v roce 2008


Pro rok 2008 je stanoven poplatek za odpady 500,- Kč na osobu a rok. Poplatek za psa (y) zůstává stejný jako v předchozích letech – tj. 50,- Kč za prvého psa a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Tyto poplatky mohou občané zaplatit několika způsoby:


1) V hotovosti na obecním úřadě v  7. týdnu (11.2. – 15.2.) za I. pololetí r. 2008 ( v tomto týdnu je možné zaplatit poplatek za odpady na celý rok; platí se i poplatek za psa) a v 37. týdnu (8.9. – 12.9.) za II. pololetí r. 2008. Hotovostní platbu mohou občané provést v těchto dvou týdnech i mimo úřední dny:

Po a St 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00


2) Převodem na účet 6524171/0100, kdy variabilní symbol platby je vždy příslušný rok a číslo popisné, za které je platba hrazena. Tuto platbu je nutné provést do 28.2. příslušného roku. (Příklad: u čísla popisného 1, kde jsou trvale hlášeni 4 občané a nahlášen l pes, bude platba 2.050,- Kč a variabilní symbol 2008001; u č.p. 11 je v.s. 2008011, u č.p. 111 – 2008111). U bytových domů je v.s. stanovován odlišně: číslo bytu (1,2,3 nebo 4), rok a číslo popisné. (př.: 12008239 pro bytový dům č.p. 239, byt č. 1).


3) Složenkou, kterou obdrží každá domácnost, která nevyužije některou z předchozích možností.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na obecním úřadě.


Jana Srbová

obecní úřad
Výňatek z obecně závazné vyhlášky obce Záryby č. 3/2007


Od 1.1.2008 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Čl. 4

Sazby poplatku za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, 500,- Kč.

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.Miluše Syrová

obecní úřadJeště horkou (vydanou XI.07) poslal do MLK svou novou knihu o pelargoniích její autor a náš bývalý občan Mgr. Jan Gratias. Nejen ji si můžete vypůjčit vždy ve čtvrtek od 16 do 17.30.

Alena Štemberová

///////////////////////////////////////////////////////


Zdravotní středisko MUDr. Tomíčková Hana Andrea

Praktický lékař pro dospělé


Pondělí 8.00 - 11.00 Kostelec n.L. 14.00 – 16.00 Záryby

Úterý 8.00 -11.00 Kostelec n.L.

11.00 - 13.00 Pro objednané

Středa 8.00 - 11.00 Kostelec n.L.

11.00 - 13.00 Pro objednané

Čtvrtek 8.00 - 12.00 Záryby, 14.00 – 16.00 Kostelec n.L.

Pátek 8.00 - 11.00 Kostelec n.L.


Tel.: Kostelec n.L. 326 98 22 70 Prohlídky na řid.průkaz, vstupní atd.

Záryby 604 270 572 NUTNO OBJEDNAT!

Ordinace MUDr. Tomíčkové bude v tomto roce do 21.12.2007

Od 27. – 28.12. zastupuje MUDr. Koňařík v Kostelci n.L. tel.: 326 902 396


/////////////////////////////////////////////////////////


Finanční úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi oznamuje, že od 1.1.2008 dojde ke změně úředních hodin podatelny


Pondělí 8.00 – 17.00

Úterý 8.00 – 15.30

Středa 8.00 – 17.00

Čtvrtek 8.00 – 15.30

Pátek 8.00 – 14.30

//////////////////////////////////////////////


Informace pro občany České republiky

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče


Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedenou právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.

Do cestovního dokladu, v němž je uvedena položka „Děti“, se zapíše jméno (jména), příjmení, datum narození a pohlaví dítěte.

Do cestovního dokladu, v němž není uvedena položka „Děti“, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu.

Ministerstvo vnitra

odbor správních činností
Správa SDH Záryby


Rok se přiblížil ke svému závěru a je tu čas zhodnotit naší činnost za uplynulé období.

Jednou z mnoha akcí je účast na soutěžích v požárním sportu, zde již tradičně dosahujeme dobrých výsledků.

Zvláště ženy mají vynikající skóre, z pěti závodů čtyři první a jedno třetí místo, muži se také nemají za co stydět, jedno první, jedno třetí, dvě čtvrtá a jedno desáté místo lze hodnotit kladně.

Již tradicí se stalo pořádání závodů na místním hřišti, které nám půjčuje TJ Sokol odddíl kopané, za což jim vřele děkujeme, také spoluúčast při pořádání DĚTSKÉHO DNE se pro nás stala již tradicí.

Velmi kladně musím hodnotit snahu OÚ, který po volbách a změně zastupitelstva začal vybavovat svoji jednotku ochrannými pomůckami.

Začátkem měsíce října se naše jednotka (JSDHO) zúčastnila školení odborné přípravy, které se konalo ve Staré Boleslavi a to formou závodů. Soutěžilo se v několika disciplínách jako např. zdravověda, fyzická připravenost, chemie aj. Zde jsme se umístili na osmém místě ze třinácti účastníků. Zúčastnili jsme se také likvidace jednoho malého požáru. Závěrem chci poděkovat všem členům za jejich práci a obětování volného času pro sbor.

Vám občanům přeji veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2008.


Radek Šrajer

velitel JSDHO Záryby

Konec roku v sokolovně

aneb cvičíme i ve ztížených podmínkách


Stalo se, co jsme nečekali. Začátek cvičení byl odložen o týden a přesto se nám nepodařilo zajistit práce na dokončení rekonstrukce WC v sokolovně. Podzimní cvičení jsme absolvovali v dosti neútulném pracovním prostředí (ale hlavně, že už se pracovalo). Chodili jsme ze sokolovny špinaví, ale neodradilo nás ani to. Ba dokonce i tak jsme byli úspěšní. Naše děti na krajském kole ve vybíjené, které se konalo v Neratovicích, překvapivě úspěšně získaly jako družstvo mladšího žactva krásné druhé místo (viz foto). Diplom i plaketu máme jako další naši kořist v sokolovně. Nepříjemné prostředí neodradilo ani rodiče s dětmi, jejich účast na cvičení byla někdy až nečekaná.

Ač na poslední chvíli, přesto jsme uskutečnili již tradiční Mikulášskou besídku. Ještě 14 dní před termínem nebylo jasné, zda to půjde. Nakonec vše dobře dopadlo díky obětavosti několika pracovitých brigádníků. Za ztížené a ne příliš dobré prostředí se ještě jednou všem cvičencům omlouváme. Budiž nám útěchou pocit, že v příštím roce bude již vše v pořádku a budeme mít pěkné nové a plně funkční toalety.

Cvičení v roce 2007 skončilo 14. prosince a začátek v roce 2008 bude v pondělí 7. ledna.

Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, veselého silvestra a v roce 2008 dobré zdraví, hodně síly a pevné nervy.


Za ASPV Záryby Radka Blanárová<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Duben 2018 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
neděle 1. dubna
Svátek má Hugo - Veleslav
Velikonoční neděle - Boží hod velikonoční
13. týden
1
pondělí 2. dubna
Svátek má Erika - Áron
Velikonoční pondělí
14. týden
2
úterý 3. dubna
Svátek má Richard - Richarda14. týden
3
středa 4. dubna
Svátek má Ivana - Izidor14. týden
4
čtvrtek 5. dubna
Svátek má Miroslava - Mirka14. týden
5
pátek 6. dubna
Svátek má Vendula - Venuše14. týden
6
sobota 7. dubna
Svátek má Heřman - Hermína
Den vzdělanosti (významný den)
14. týden
7
neděle 8. dubna
Svátek má Ema - Konstantýna14. týden
8
pondělí 9. dubna
Svátek má Dušan - Dušana15. týden
9
úterý 10. dubna
Svátek má Darja - Darie15. týden
10
středa 11. dubna
Svátek má Izabela - Ariel15. týden
11
čtvrtek 12. dubna
Svátek má Július - Julián15. týden
12
pátek 13. dubna
Svátek má Aleš - Norma15. týden
13
sobota 14. dubna
Svátek má Vincenc - Vincent15. týden
14
neděle 15. dubna
Svátek má Anastázie - Oktavián15. týden
15
pondělí 16. dubna
Svátek má Irena - Ireneus16. týden
16
úterý 17. dubna
Svátek má Rudolf - Rudolfa16. týden
17
středa 18. dubna
Svátek má Valérie - Verner16. týden
18
čtvrtek 19. dubna
Svátek má Rostislav - Rastislav16. týden
19
pátek 20. dubna
Svátek má Marcela - Odeta16. týden
20
sobota 21. dubna
Svátek má Alexandra - Selma16. týden
21
neděle 22. dubna
Svátek má Evženie - Leonid16. týden
22
pondělí 23. dubna
Svátek má Vojtěch - Vojtěška - Gerhard17. týden
23
Dnes je úterý 24. dubna
Svátek má Jiří - Fidel17. týden
24
středa 25. dubna
Svátek má Marek - Ervín17. týden
25
čtvrtek 26. dubna
Svátek má Oto - Ota17. týden
26
pátek 27. dubna
Svátek má Jaroslav - Jarolím17. týden
27
sobota 28. dubna
Svátek má Vlastislav - Vlastislava17. týden
28
neděle 29. dubna
Svátek má Robert - Roberta17. týden
29
pondělí 30. dubna
Svátek má Blahoslav - Blahoslava18. týden
30
 Dnes je 24. 4. 2018 
 

Stránky

Počet návštěv: 292781

Administrace