<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.


Zpravodaj obce Záryby

5 - 2007


2008


Vážení spoluobčané,nejdříve vám chci popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce a klidné prožití vánočních svátků. Dále chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podíleli na zlepšování vzhledu naší obce. Nechci nikoho jmenovat, protože by to byl dlouhý seznam a nechci na nikoho zapomenout. Takže děkuji všem a těším se na další spolupráci v roce 2008.


V roce 2008 čeká obec výstavba II. etapy 2.části tlakové kanalizace, na kterou jsme obdrželi dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 5 000 000 Kč, takže vás všechny prosím o trochu shovívavosti ke stavební firmě, která stavbu provádí. Budeme se snažit omezovat provoz v prostoru staveniště na pokud možno co nejkratší časové úseky.

Dále se počátkem roku dozvíme, jak jsme uspěli s žádostí o dotaci ve výši 17,5 mil. Kč u ministerstva zemědělství na dostavbu kanalizace v obci. Souběžně s výstavbou kanalizace se bude provádět změna č.2 územního plánu obce a budeme pracovat na projektu nové školky a projektu na rekonstrukci retenční nádrže v dolní části Záryb. Údržba a ošetřování veřejné zeleně v obci jsou samozřejmostí. Jakékoliv připomínky a návrhy na vylepšení vzhledu naší obce můžete zasílat na e-mail petr.masek@zaryby.cz. Všechny vaše návrhy projedná zastupitelstvo obce na pracovní schůzce a budete vyrozuměni o stanovisku zastupitelstva k danému návrhu či připomínce. Také jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 200 000 Kč na částečnou rekonstrukci nejhorších a nejpoškozenějších úseků veřejného osvětlení v obci. K této částce přidá obec ze svého rozpočtu dalších 200 000 Kč, takže bude vyměněno 11 ks stožárů a 300 m kabelového vedení v zemi. Ještě zvažujeme alternativní řešení, kde by se svítidla veřejného osvětlení umístila na sloupy NN firmy ČEZ a ušetřili by se tak nemalé finanční prostředky.

Věřím, že společně vykročíme do nového roku pravou nohou a všechna naše přání a novoroční předsevzetí se nám vyplní a podaří splnit.Petr Mašek

starosta obceTJ Sokol Záryby oddíl kopané děkuje všem svým divákům a fanouškům za jejich celoroční diváckou, materiální a finanční přízeň a současně přeje všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

výbor oddílu kopané

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.

50 roků 30.12.Lenka Šálková

65 roků 15.12. Jana Horská

20.12.Zdeňka Schützová


70 roků 26.12. Eduard Vršovský


81 roků 29.12.Václav Cerha


87 roků 4.12. Karolina Mašková


88 roků 7.12. Josef Řezáč


Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

==============================================================================


V měsíci září uzavřeli sňatek Bohumila Babováková

a Pavel Wirth


V měsíci září uzavřeli sňatek Lenka Blechová

a Štěpán Krahulec


V měsíci listopadu uzavřeli sňatek Martina Lohreová

a Jaroslav Řezáč


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

===============================================================================


V měsíci listopadu se manželům Martině a Jiřímu Plívovi narodila dcera Alena.


V měsíci listopadu se manželům Lence a Lubošovi Krejsovým narodil syn Šimon.


V měsíci listopadu se manželům Veronice a Karlovi Kuchařovým narodil syn Petr.


Malé Alence, Šimonkovi, Péťovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.


==============================================================================

Poděkování


Děkuji touto cestou zastupitelstvu obce a SPOZ v zastoupení p. Boženy Vojtěchové za přání a dar k mým narozeninám. Poděkování patří také za přání a dar za obec baráčnickou k mým narozeninám v zastoupení p. Marií Ročkovou a Zdenou Schützovou.

Děkuji

Květa Vitáková

=================


Děkujeme občanům, kamarádům a TJ Sokol, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě se zesnulým Lukášem Syrovým . Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

rodina Syrová

=================


Rodina zesnulé paní Boženy Kytlicové děkuje spoluobčanům za účast na posledním rozloučení a za květinové dary.
Zejména občanům Martinova bydlícím po stranách zámkové ulice bude chybět pan Milan Volf, který zemřel 23.9.2007. Jak tiše žil, tak tiše odešel.

------------------------------


Dne 14.10.2007 zemřela ve svých 83 letech paní Anna Podvalová. Poslední dobou jsme ji pouze tušili za zavřenými okny, kde žila se svými vzpomínkami. Patřila k nim i péče o domácí zvířata, kterých bývalo u Podvalů tolik, že je navštěvovaly školní děti, aby si zpestřily učivo přírodopisu a viděly vše od drůbeže po koně na jednom dvoře. Čest její památce.

-----------------------------


Zvykli jsme si vídat anonymní pomníčky u silnic, za kterými je zmařený život a nešťastná rodina. Ten z hořících svíček na kraji Martinova má své jméno i obraz. Usměvavého blonďáčka, čtyřiadvacetiletého Lukáše Syrového jsme znali všichni. Nezapomeňme na něho, ani na jeho vzkaz z poslední cesty.

-----------------------------


Odešla za svými drahými a pozůstalou rodinu svým odchodem zarmoutila, když 15.11.2007 ve svých 85 letech zemřela po dlouhé nemoci paní Božena Kytlicová. Rodina, sousedé a známí na ni budou rádi vzpomínat.

------------------------------


Je prosinec, příroda se uložila k zimnímu spánku, aby se na jaře probudila v nové svěžesti a kráse. To se bohužel nestává lidem, pro něž je podobný spánek současně věčným. Dne 14.12.2007 zemřel pan Ladislav Křen ve věku 77 let. Na jaře se probudí pouze květiny na jeho hrobě, které mu bude nosit opuštěná rodina. Dá tak najevo, že na manžela a tatínka nezapomněla.

------------------------------


V předvánoční době, kdy má k sobě rodina nejblíže, zvlášť těžce nese ztrátu blízkého člověka. O to více cítíme s rodinou, kterou 17.12.07 navždy opustila paní Květoslava Hamplová. Její osud se naplnil po 83 letech života. Vánoce bez ní budou smutné, hezké vzpomínky na život s ní zůstanou.===============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada - vedoucí p. Jitka Marková.
Vybírání poplatku za odpady v roce 2008


Pro rok 2008 je stanoven poplatek za odpady 500,- Kč na osobu a rok. Poplatek za psa (y) zůstává stejný jako v předchozích letech – tj. 50,- Kč za prvého psa a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Tyto poplatky mohou občané zaplatit několika způsoby:


1) V hotovosti na obecním úřadě v  7. týdnu (11.2. – 15.2.) za I. pololetí r. 2008 ( v tomto týdnu je možné zaplatit poplatek za odpady na celý rok; platí se i poplatek za psa) a v 37. týdnu (8.9. – 12.9.) za II. pololetí r. 2008. Hotovostní platbu mohou občané provést v těchto dvou týdnech i mimo úřední dny:

Po a St 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00


2) Převodem na účet 6524171/0100, kdy variabilní symbol platby je vždy příslušný rok a číslo popisné, za které je platba hrazena. Tuto platbu je nutné provést do 28.2. příslušného roku. (Příklad: u čísla popisného 1, kde jsou trvale hlášeni 4 občané a nahlášen l pes, bude platba 2.050,- Kč a variabilní symbol 2008001; u č.p. 11 je v.s. 2008011, u č.p. 111 – 2008111). U bytových domů je v.s. stanovován odlišně: číslo bytu (1,2,3 nebo 4), rok a číslo popisné. (př.: 12008239 pro bytový dům č.p. 239, byt č. 1).


3) Složenkou, kterou obdrží každá domácnost, která nevyužije některou z předchozích možností.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na obecním úřadě.


Jana Srbová

obecní úřad
Výňatek z obecně závazné vyhlášky obce Záryby č. 3/2007


Od 1.1.2008 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Čl. 4

Sazby poplatku za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, 500,- Kč.

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.Miluše Syrová

obecní úřadJeště horkou (vydanou XI.07) poslal do MLK svou novou knihu o pelargoniích její autor a náš bývalý občan Mgr. Jan Gratias. Nejen ji si můžete vypůjčit vždy ve čtvrtek od 16 do 17.30.

Alena Štemberová

///////////////////////////////////////////////////////


Zdravotní středisko MUDr. Tomíčková Hana Andrea

Praktický lékař pro dospělé


Pondělí 8.00 - 11.00 Kostelec n.L. 14.00 – 16.00 Záryby

Úterý 8.00 -11.00 Kostelec n.L.

11.00 - 13.00 Pro objednané

Středa 8.00 - 11.00 Kostelec n.L.

11.00 - 13.00 Pro objednané

Čtvrtek 8.00 - 12.00 Záryby, 14.00 – 16.00 Kostelec n.L.

Pátek 8.00 - 11.00 Kostelec n.L.


Tel.: Kostelec n.L. 326 98 22 70 Prohlídky na řid.průkaz, vstupní atd.

Záryby 604 270 572 NUTNO OBJEDNAT!

Ordinace MUDr. Tomíčkové bude v tomto roce do 21.12.2007

Od 27. – 28.12. zastupuje MUDr. Koňařík v Kostelci n.L. tel.: 326 902 396


/////////////////////////////////////////////////////////


Finanční úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi oznamuje, že od 1.1.2008 dojde ke změně úředních hodin podatelny


Pondělí 8.00 – 17.00

Úterý 8.00 – 15.30

Středa 8.00 – 17.00

Čtvrtek 8.00 – 15.30

Pátek 8.00 – 14.30

//////////////////////////////////////////////


Informace pro občany České republiky

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče


Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedenou právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.

Do cestovního dokladu, v němž je uvedena položka „Děti“, se zapíše jméno (jména), příjmení, datum narození a pohlaví dítěte.

Do cestovního dokladu, v němž není uvedena položka „Děti“, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu.

Ministerstvo vnitra

odbor správních činností
Správa SDH Záryby


Rok se přiblížil ke svému závěru a je tu čas zhodnotit naší činnost za uplynulé období.

Jednou z mnoha akcí je účast na soutěžích v požárním sportu, zde již tradičně dosahujeme dobrých výsledků.

Zvláště ženy mají vynikající skóre, z pěti závodů čtyři první a jedno třetí místo, muži se také nemají za co stydět, jedno první, jedno třetí, dvě čtvrtá a jedno desáté místo lze hodnotit kladně.

Již tradicí se stalo pořádání závodů na místním hřišti, které nám půjčuje TJ Sokol odddíl kopané, za což jim vřele děkujeme, také spoluúčast při pořádání DĚTSKÉHO DNE se pro nás stala již tradicí.

Velmi kladně musím hodnotit snahu OÚ, který po volbách a změně zastupitelstva začal vybavovat svoji jednotku ochrannými pomůckami.

Začátkem měsíce října se naše jednotka (JSDHO) zúčastnila školení odborné přípravy, které se konalo ve Staré Boleslavi a to formou závodů. Soutěžilo se v několika disciplínách jako např. zdravověda, fyzická připravenost, chemie aj. Zde jsme se umístili na osmém místě ze třinácti účastníků. Zúčastnili jsme se také likvidace jednoho malého požáru. Závěrem chci poděkovat všem členům za jejich práci a obětování volného času pro sbor.

Vám občanům přeji veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2008.


Radek Šrajer

velitel JSDHO Záryby

Konec roku v sokolovně

aneb cvičíme i ve ztížených podmínkách


Stalo se, co jsme nečekali. Začátek cvičení byl odložen o týden a přesto se nám nepodařilo zajistit práce na dokončení rekonstrukce WC v sokolovně. Podzimní cvičení jsme absolvovali v dosti neútulném pracovním prostředí (ale hlavně, že už se pracovalo). Chodili jsme ze sokolovny špinaví, ale neodradilo nás ani to. Ba dokonce i tak jsme byli úspěšní. Naše děti na krajském kole ve vybíjené, které se konalo v Neratovicích, překvapivě úspěšně získaly jako družstvo mladšího žactva krásné druhé místo (viz foto). Diplom i plaketu máme jako další naši kořist v sokolovně. Nepříjemné prostředí neodradilo ani rodiče s dětmi, jejich účast na cvičení byla někdy až nečekaná.

Ač na poslední chvíli, přesto jsme uskutečnili již tradiční Mikulášskou besídku. Ještě 14 dní před termínem nebylo jasné, zda to půjde. Nakonec vše dobře dopadlo díky obětavosti několika pracovitých brigádníků. Za ztížené a ne příliš dobré prostředí se ještě jednou všem cvičencům omlouváme. Budiž nám útěchou pocit, že v příštím roce bude již vše v pořádku a budeme mít pěkné nové a plně funkční toalety.

Cvičení v roce 2007 skončilo 14. prosince a začátek v roce 2008 bude v pondělí 7. ledna.

Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, veselého silvestra a v roce 2008 dobré zdraví, hodně síly a pevné nervy.


Za ASPV Záryby Radka Blanárová<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493210

Administrace