<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronika


Zpravodaj obce Záryby

4 - 2007Za co jsme utráceli ?


V tomto článku se vám pokusím přiblížit zajímavé akce a projekty, které jsme v průběhu tohoto roku provedli. Asi nejzajímavější byla oprava a nátěr fasády na základní škole, kterou jsme oblékli do nového kabátu za přispění dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje. Obec investovala 270 tis. Kč a kraj přispěl 121 tis. Kč. Další větší investicí bylo přestěhování místní knihovny do obytné buňky vedle mateřské školky. Celá akce se prováděla z důvodu uvolnění místnosti knihovny pro potřeby naší základní školy, kterou v tomto školním roce navštěvuje 51 žáků. Celá akce se financovala peněžními prostředky, které jsme si bezúročně půjčili od firmy AV CZ odpadové hospodářství, ale jelikož v dnešní době není nic zadarmo, tak obec podepsala desetiletou smlouvu s touto firmou na odvoz komunálního odpadu. Celá tato akce přišla na 313 tis. Kč.

Další akcí byla oprava sociálního zařízení v naší mateřské školce, která byla v minulých letech oproti naší základní škole trošičku přehlížená, co se týká investic do oprav a zařízení. Bohužel, celá budova je už za svojí životností, takže větší investice by byla neekonomická. Obec již pracuje na architektonickém řešení nové budovy mateřské školky, která by se měla přistavět za starou školkou a následně se celá stará budova školky od základů přebuduje. Ale zpátky do letošního roku. Oprava sociálního zařízení pro děti ve školce stála 56 tis. Kč. Také bylo částečně provedeno odborné ošetření velkých stromů v obci za 55 tis. Kč. Další menší akcí bylo zrekultivování a obnova lokality „ U přívozu“ na břehu řeky Labe, která se postupem času stala ostudou naší obce, protože se nenápadně, ale jistě měnila ve skládku dřevních odpadů našich spoluobčanů a obce.

Ještě zmíním některé místní organizace, které letos dostaly z rozpočtu prostředky pro svoji činnost výměnou za určité pracovní nasazení v naší obci. Myslivecké sdružení dostalo 12 tis. Kč na nákup zvěře do svojí honitby a dobrovolně se přihlásilo k lokalitě „ Martinovská skála“, která je starým kamenolomem v katastru naší obce, který vznikl při výstavbě nového koryta řeky Labe. Na jaře celou lokalitu prořezali a v těchto dnech provedli částečnou likvidaci nelegální skládky komunálního odpadu, která v této lokalitě vznikla v letech minulých. Sbor dobrovolných hasičů dostal 30 tis. Kč a výměnou za tyto finanční prostředky provedl výstavbu základů pod obytnou buňku naší knihovny a zaléval nově vysetou trávu „ U přívozu“, a také provádí opravu vnitřních prostor v hasičárně. TJ Sokol Záryby obdržela 40 tis. Kč, za které si pořídila starý umělý povrch na tréninkové hřiště pro oddíly pozemního hokeje a fotbalu. Sokolové si vzali za své starý zámecký park v dolní části obce a celý ho v jarních měsících prořezali, ale bohužel se ukázalo, že to všechno byla zbytečná námaha, protože akáty a ostatní nálety tam v průběhu roku opět vytvořily džungli. Park opět prořežeme na podzim a budeme muset nasadit těžkou techniku a provést rekultivaci celé plochy a následně osít trávou. Sokolové ještě prořezali parčík u pomníku v Martinově. Obec poskytla 100 tis. Kč na opravu sociálního zařízení v sokolovně, protože tam chodí cvičit naše děti a pokládá za svoji povinnost jim vytvořit alespoň částečně odpovídající prostředí.

A na závěr k největší naší investiční akci, kterou je bezpochyby výstavba tlakové kanalizace v naší obci. II. etapa, 2.část, která by měla probíhat v tomto a příštím roce se prozatím ještě nerozjela, protože Středočeský kraj, který nám pro tento rok přidělil dotaci 5 mil. Kč, ještě stále nevybral od svých poplatníků finanční prostředky, takže jsme doposud neuzavřeli smlouvu na poskytnutí těchto dotačních prostředků. Dobrou zprávou je, že ze sedmého místa na pořadníku jsme za poslední dva měsíce postoupili na druhou pozici, takže pevně doufám, že dotaci do konce roku obdržíme a pustíme se do výstavby! Po dokončení této etapy nám bude ještě zbývat vybudovat kanalizační systém za 15,5 mil. Kč !!!


Petr Mašek

starosta obce
V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


50 roků 21.9. František Zíka

19.10. Drahomíra Hamplová

21.10. Miloslav Krejza

60 roků 30.11.František Capouch

65 roků 17.9. Věnceslava Procházková

24.11.Jiří Martínek

70 roků 19.9. Věnceslav Vašíček

24.11.Jiří Procházka

82 roků 17.9. Věnceslava KalinováVšem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.


==============================================================================V měsíci červenci se manželům Magdě a Markovi Hrodkovým narodil syn Vojtěch.


Malému Vojtíškovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.


==============================================================================


V měsíci červnu uzavřeli sňatek Ivana Tkáčová

a Lukáš Carmine


V měsíci červenci uzavřeli sňatek Petra Kučerová

a Petr MašekV měsíci srpnu uzavřeli sňatek Pavlína Laubrová

a Jiří KuchařV měsíci září uzavřeli sňatek Lenka Blechová

a Štěpán Krahulec


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.===============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada - vedoucí p. Jitka Marková.

Lhůty pro výměnu řidičských průkazů

jsou stanoveny takto:


Řidičské průkazy vydané Lhůta pro výměnu


1.7.1964 – 31.12.1993 31.12.2007


1.1.1994 – 31.12.2000 31.12.2010


1.1.2001 – 30.04.2004 31.12.2013


Občané naší obce o výměnu požádají na oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Brandýs nad Labem na pracovišti ve Staré Boleslavi, Mariánské náměstí 28.

Úřední hodiny: Pondělí, středa 08.00 – 17.00 hod., přestávka 12.00 – 12.30 hod.

Úterý, čtvrtek 08.00 – 15.00 hod., přestávka 12.00 – 12.30 hod. tel.: 326 909 366 nebo na pracovišti v Praze l, Biskupská 7 tel.: 222 330 251.

obecní úřadoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Třiďte odpadySběr papíru


Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón / je třeba ho složit /, papírové obaly (např. sáčky)


Do těchto nádob nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla


Do nádoby se zeleným víkem můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo


Do těchto nádob nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


Plasty


Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén


Do těchto nádob nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Sběr nápojových kartónů


Kartony od nápojů /džusů, vína a od mléka/ přineste vypláchnuté a zmáčknuté na obecní úřad.


Kontejnery na sklo a na papír v Zárybech byly přemístěny vedle hasičské garáže. Nově na tomto místě přibyly kontejnery na plasty.

obecní úřadMístní knihovna oznamuje,


že po přestěhování pod lípu u mateřské školy opět pravidelně půjčuje knihy pro dospělé i pro děti vždy ve čtvrtek od l6 do 17.30 hod.

Mezi 3 000 knihami najdete jistě tu pravou i vy.


Nejen koupání, ale i procházka u Labe se změnily, když zmizely neshořelé zbytky po čarodějnicích, přibyl písek a zazelenala se mladá tráva. To vše začátkem července jakoby mávnutím kouzelného proutku. Ten ale drželo v ruce obecní zastupitelstvo. Ne pouze za Zábraňáky, ale i za všechny ostatní děkuji za hezký kousek v obci.

Alena Štemberová


oooooooooooooooooooooooooooooooooo


Středočeská plynárenská informuje


Na telefonní číslo 840 113 355 vzhledem ke zdražení plynu mohou majitelé plynoměrů nahlásit stavy ke dni 1.10.2007 a 1.1.2008. Neučíní-li tak, budou jim účtovány spotřeby plynu průměrem.


ooooooooooooooooooooooooooo


VÝZVA

vlastníkům nemovitostí

v k.ú. Záryby a Martinov

V souvislosti s rozhodnutím na poradě zastupitelstva obce Záryby ze dne 5.9.2007 vyzýváme


vlastníky nemovitostí v k.ú. Záryby a Martinov k podání podnětů v souvislosti s jejich nemovitostmi ( např. změnu funkčního využití pozemků).


Tyto podněty budou sloužit k přípravě zadání změny č.2 územního plánu obce. Podněty v písemné formě lze posílat do 15.11.2007 na adresu Obecní úřad Záryby, Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem nebo přímo podávat na obecním úřadě. Podnět musí obsahovat jméno a příjmení vlastníka (vlastníků), adresu trvalého pobytu, číslo pozemku, druh změny. Nepovinné – telefonní spojení na žadatele. /Tiskopis je k dispozici na obecním úřadě/.


K podnětům, podaným (doručeným) na ob.ú. po 15.11.2007, nebude při přípravě zadání změny č.2 územního plánu obce přihlíženo.

Smlouva o finanční účasti na rozšíření územního plánu s jednotlivými vlastníky nemovitostí bude vypracována po stanovení ceny projektové dokumentace.


Petr Mašek

starosta obce
Akce letních prázdnin
Již tradicí se stal pouťový turnaj starých gard, zajišťovaný místními fotbalisty. Bez něj si pouť už ani neumíme představit. Letos jsme se setkali s výměnou pražských družstev za mužstva z blízkého okolí a vše proběhlo v nezvyklém klidu a bez hádek. Škoda jen, že nedělní zápas s děvčaty nevyšel a pouťová neděle byla taková „uplakaná“.

Mnohem větší štěstí měl jezdecký klub TAXIS při pořádání prvního ročníku závodů kočárů. Počasí vydrželo a bylo na co se dívat. Snad jen smůla, že rozbitý kočár znemožnil start organizátorovi celé akce panu Štamfestovi, kterému bychom určitě všichni fandili. Konec dobrý, vše dobré, jak se říká – nikomu se nic nestalo a to je důležité. Pracovní úsilí, které všemu předcházelo bylo odměněno potleskem diváků, kteří se přišli podívat. Závodícím se snad u nás také líbilo, tak jen můžeme doufat, že se příští rok uskuteční další ročník. Věřím tomu, že nás diváků bude ještě víc.

A v neposlední řadě je potřeba zmínit akci pořádanou místní mládeží, která byla třešničkou na dortu a hezkým příjemně stráveným sobotním odpolednem 25.8. uzavřela prázdniny. Byl to turnaj v plážovém volejbale. Co k němu říci: „Máme-li jej hodnotit jako ve škole, tak píšeme jedničku s hvězdičkou.“ Počasí ukázkové, ceny a diplomy zajištěné, rozhodčí „objektivní“, nálada dobrá a přihlášeno 10 tříčlenných družstev. Každé družstvo sehrálo 9 zápasů a konec vyšel přesně při západu slunce. První místo si zaslouženě vybojovalo družstvo „A JE TO“.

Co dodat – snad jen, aby to naší mládeži vydrželo, protože aktivní mládež už se stává vzácností a leckteré okolní obce nám ji mohou závidět.

Závěrem zbývá jen poděkovat všem organizátorům prázdninových akcí a doufat v jejich pokračování.

Za zastupitelstvo obce

Radka Blanárová


S novým školním rokem – nové zprávy z TJ Sokol


Ač neradi, přesto musíme oznámit, že pravidelné cvičení v sokolovně začne v pondělí 1. října 2007, vzhledem k tomu, že v září probíhají v sokolovně stavební úpravy. Snad nám to cvičenci odpustí. Rozvrh cvičebních hodin bude zhruba stejný jako v loňském roce:

Po – 17. – 18. hod. – mladší žactvo

18. – 19.30 hod. – pozemní hokej

20. – 21. hod. – ženy


Út – 17. – 18. hod. – stolní tenis

18. – 19. hod. – starší žactvo


St - 17. – 18. hod – rodiče a děti

18. – 19.30 hod. – pozemní hokej

Čt – 17. – 18. hod. – mladší žactvo

18. – 19. hod. - starší žactvo

20. – 21. hod. - ženy


Je možné dle přání cvičících provést změny v tomto rozvrhu.

Zbylé volné cvičební hodiny je možno využít pro míčové hry či jiné kolektivní sporty.

Také upozorňujeme na možnost posilování v místnosti maskovny, která od letošního šk. roku bude též pravidelně vytápěna. Bližší informace lze získat u členů výboru TJ Sokol.

Dále chceme upozornit své členy, že během měsíce října a části listopadu budeme vybírat členské příspěvky za rok 2007 a při té příležitosti vás budeme informovat o připravované valné hromadě.

Poslední ne zcela příjemnou zprávu máme pro ženy, které se těšily na slibované břišní tance. Vyučující lektorka je v současné době nemocná a na první půlrok má již obsazeno. Pokud se nám ji podaří zajistit, bude to až tak od ledna či února. Děkujeme za pochopení.

Nashledanou v sokolovně

se za TJ Sokol těší

Radka Blanárová<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Prosinec 2020 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
Dnes je úterý 1. prosince
Svátek má Iva - Edmund49. týden
1
středa 2. prosince
Svátek má Blanka - Bibiana49. týden
2
čtvrtek 3. prosince
Svátek má Svatoslav - Svatomír49. týden
3
pátek 4. prosince
Svátek má Barbora - Barbara49. týden
4
sobota 5. prosince
Svátek má Jitka - Liana49. týden
5
neděle 6. prosince
Svátek má Mikuláš - Nikolas49. týden
6
pondělí 7. prosince
Svátek má Ambrož - Benjamín50. týden
7
úterý 8. prosince
Svátek má Květoslava - Květomila50. týden
8
středa 9. prosince
Svátek má Vratislav - Vratislava50. týden
9
čtvrtek 10. prosince
Svátek má Julie - Juliána50. týden
10
pátek 11. prosince
Svátek má Dana - Danuše50. týden
11
sobota 12. prosince
Svátek má Simona - Šimona50. týden
12
neděle 13. prosince
Svátek má Lucie - Lucián50. týden
13
pondělí 14. prosince
Svátek má Lýdie - Livie51. týden
14
úterý 15. prosince
Svátek má Radana - Radan51. týden
15
středa 16. prosince
Svátek má Albína - Albín51. týden
16
čtvrtek 17. prosince
Svátek má Daniel - Dan51. týden
17
pátek 18. prosince
Svátek má Miloslav - Milorad51. týden
18
sobota 19. prosince
Svátek má Ester - Darius51. týden
19
neděle 20. prosince
Svátek má Dagmar - Dag51. týden
20
pondělí 21. prosince
Svátek má Natálie - Noel52. týden
21
úterý 22. prosince
Svátek má Šimon - Simon52. týden
22
středa 23. prosince
Svátek má Vlasta - Niké52. týden
23
čtvrtek 24. prosince
Svátek má Adam a Eva
Štědrý den
52. týden
24
pátek 25. prosince
Boží hod vánoční
1. svátek vánoční
52. týden
25
sobota 26. prosince
Svátek má Štěpán - Sokrat
2. svátek vánoční
52. týden
26
neděle 27. prosince
Svátek má Žaneta - Melánie52. týden
27
pondělí 28. prosince
Svátek má Bohumila - Donika53. týden
28
úterý 29. prosince
Svátek má Judita - Natan53. týden
29
středa 30. prosince
Svátek má David - Davida53. týden
30
čtvrtek 31. prosince
Svátek má Silvestr - Horst53. týden
31
 Dnes je 1. 12. 2020 
 

Stránky

Počet návštěv: 470992

Administrace