<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronika

 

Společenská kronika

 

 

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                      

 

60 roků         9.4.Karla Schützová

 

75 roků       21.3. Božena Vojtěchová

                    12.4. Jaroslav Pícha                                                    

                    16.4. Marie Cerhová                                  

 

82 roků       29.4. Jaroslava Šindelářová

 

 

                                                                                                                  

 

Všem oslavencům  přejeme hodně zdraví a mnoho osobní  pohody.

 

==============================================================================

 

V měsíci  lednu se manželům Romaně a Pavlovi Marečkovým narodila dcera Tereza.                           

V měsíci dubnu se manželům Petře a Pavlovi Kuchařovým narodila dcera Kateřina.

 

Malé Terezce, Kačence  a jejich  rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

 

==============================================================================

 

„Čekal jsem to, ale ne tak brzy“, takový nápis nechali vytesat kamarádi na jeden pomník olšanského hřbitova.

Předčasný konec života potkal i pana Petra Durdíka, který zemřel po těžké nemoci 18. února v 48 letech.

Pomník v srdci zůstal přátelům a opuštěné rodině, kteří na něj nezapomenou.

                                                                                                                                                                             

 

===============================================================================

 

                11.dubna před deseti lety nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan Václav Šíl.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte prosím krátce s námi.

                                                                                                                                  nejbližší příbuzní             

 

===============================================================================

 

 

            Vyzýváme občany, kteří mají v letošním roce kulaté narozeniny od padesáti let a výše /od osmdesáti let, každý rok/ a chtějí svůj věk uveřejnit ve Zpravodaji obce, aby došli na obecní úřad podepsat, že souhlasí s uveřejněním svého věku ve společenské kronice Zpravodaje.

 

 

 

===============================================================================

 

 

 

 

Zpravodaj vydává obec Záryby  (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063).  Řídí redakční rada - vedoucí  p. Jitka  Marková.

Zpravodaj

                                  obce Záryby

                                2 - 2007

 

100. výročí školy

       „Dobře zřízená škola jest neklamnou známkou dobré obce – přízeň ku škole skutky dokazují“. Tato slova napsal  Václav Fiala do školní kroniky 5.2.1887 a jsou pravdivá i v dnešní době.           

100. výročí  školy se rychle blíží – zbývají necelé dva měsíce – oslavíme ho

v sobotu 16.června v budově Základní školy  Záryby.

Přípravy jsou v plném proudu – probíhá shromažďování dobových fotografií, natáčení záznamů se spoluobčany, kteří jsou bývalými žáky nebo si o škole a historii té doby hodně pamatují a jsou ochotni se s námi o své zážitky podělit. Byly nám zapůjčeny žákovské knížky, vysvědčení, sborníky a obrazy. Za všechny přinesené materiály vám moc děkujeme. Věříme, že i ostatním udělají radost. Pokud jste si právě teď vzpomněli, že nějaký dokument „ máte ještě  doma“, budeme rádi, když nám ho zapůjčíte, abychom mohli společně zavzpomínat a potěšit se o zážitky našich předků.

                  16.června nepůjde jen o historii, ale i o současnost. Děti  pod vedením paní učitelky Špelinové začaly s nácvikem nových písní, které budou součástí sobotního vystoupení. Podrobný program celého slavnostního dne zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.

                   Žáci zárybské školy patřili vždycky k těm pilnějším. Důkazem toho je tabulka, kde je zachycena docházka žáků ve školním roce 1924 – 1925. Ze 40 obcí jsou Záryby na pěkném 4.místě. Posuďte sami:

         

 

Název obce - školy

%

 

 

Název obce - školy

%

1.

Všetaty, měšť. škola

95,80

 

21.

Brandýs n. L., obecná - chlapci

93,20

2.

Skorkov

95,51

 

22.

Stará Boleslav,obecná -chlapci

93,15

3.

Čelákovice, měšť.chlapci

95,26

 

23.

Hlavenec

92,33

4.

Záryby

95,16

 

24.

Brandýs n.L.,ml.dívky

92,30

5.

Stará Boleslav, ml. chlapci

94,83

 

25,

Velký Brázdím

91,95

6.

Čelákovice, m. dívčí

94,75

 

26.

Kostelní Hlavno

91,81

7.

Konětopy

94,56

 

27.

Svémyslice

91,40

8.

Brandýs n.L., m. chl.

94,50

 

28.

Brandýs n. L., obecná -dívky

91,25

9.

Nedomice

94,39

 

29.

Stará Boleslav, m. dívky

91,08

10.

Všetaty, obecná škola

94,29

 

30.

Křenek

91,05

11.

Čelákovice, obecná škola

93,98

 

31.

Stará Boleslav, obecná dívky

90,94

12.

Kostelec n.l., ml. chlapci

94,02

 

32.

Lhota

90,80

13.

Sojovice

93,98

 

33.

Kostelec n.L., obecná dívky

90,64

14.

Dřevčice

93,90

 

34.

Jirny

90,43

15.

Kozly

93,77

 

35.

Veleň

90,39

16.

Mstětice

93,48

 

36.

Lobkovice

89,85

17.

Šestajovice

93,48

 

37.

Zápy

89,65

18.

Kostelec n.l., obecná škola

93,45

 

38.

Nehvizdy

89,52

19.

Toušeň

93,42

 

39.

Sluhy

89,45

20.

Dřísy

93,25

 

40.

Čakovičky

83,12

 

Tento přehled jsme použili z vlastivědného sborníku – Naše Polabí-(ročník IV., 1926 – 1927),

který nám zapůjčila paní E.Páleníková.

                                 Paeddr. Miluše Nováková

                                                                                                ředitelka základní školy

 

 

Daň z nemovitostí

 

Splatnost daně z nemovitostí je čtvrtek 3l. května (pro poplatníky s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně) a

splatnost první splátky daně pro poplatníky s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb (samostatně hospodařící rolníci).

Složenky na tuto daň bude Finanční úřad ve Staré Boleslavi rozesílat poplatníkům začátkem měsíce května.

 

oooooooooooooooooooooooooo

 

Odběr podzemních a povrchových vod

 

                Na obecním úřadě v Zárybech jsou potřebné tiskopisy:

 

1. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zk. 254/2001 Sb. (o vodách v platném znění) a § 3a vyhl. 620/2004 Sb.

 

2.Čestné prohlášení na studny vybudované před rokem 1955.

 

Veškeré informace občané získají na Městském úřadu v Brandýs n.L.,  na odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 34, tel:  326 909 154,  email: voda@mesto.brandysnl.cz.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ztráty a nálezy

 

                Na obecním úřadě se během jednoho roku nashromáždily tyto věci : 

 

Deštník, dvoje brýle,  dvě čepice, jedna kožená rukavice a klíče.

 

                                                                                                                obecní úřad

                                                                                                                                                                                               

ooooooooooooooooooooooooooooo

 

Sdělení České pošty

 

                Česká pošta, s.p.  mění způsob doručování zásilek ve Vaší obci. Změnou sledujeme zvýšení produktivity práce a kvality služeb, zlepšení pracovních podmínek doručovatelů a zajištění  jejich větší  bezpečnosti. Pěší pochůzka doručovatelů mezi jednotlivými obcemi (neproduktivní doba doručování) je nahrazena jízdou autem.

                Doručování samotné bude stejné jako dosud, tzn., že zásilky budou doručovány do domu přímo adresátovi. Posádky těchto aut budou doručovat nejenom listovní zásilky, ale i balíky běžných rozměrů. Nedoručené, oznámené zásilky budou i nadále ukládány na nejbližší poště, kde si je adresáti mohou vyzvednout. Na pochůzce mohou přijímat listovní i balíkové zásilky k další přepravě.  U těchto doručovatelů lze zaplatit inkaso i poukázku v hotovosti, koupit si los, případně i známku a obálku.

                Z dosavadních zkušeností víme, že trvá měsíc někdy i dva, než  se doručovatelé podrobně seznámí s novým doručovacím rajónem a novým způsobem doručování. Chceme Vás tímto požádat o shovívavost a pochopení v počátcích zavádění nového způsobu doručování.

                Tato změna bude mít vliv na čas, kdy budou zásilky ve Vaší obci doručovány. Trasa vozidla bude stanovena tak, aby vozidlo bylo optimálně využito a podle toho budou upraveny i časy doručovací pochůzky v jednotlivých obcích. Vždy platí, že někomu budeme doručovat zásilky jako prvnímu a jinému jako poslednímu. Pro informaci uvádíme, že Česká pošta, s.p. je povinna dle základních kvalitativních požadavků § 6 odst. 2 zajistit dodání zásilek každý pracovní den, a to jednou denně v době od 08.00 do 16.00 hodin.

 

 

                                                                                                                                Ing. Marián Sipajda

                                                                                                        manažer provozu Mladá Boleslav                            

 

 

 

 

 

První jarní zážitky.

 

 

Vážení spoluobčané,

 

po mírné zimě k nám již dorazilo JARO ! Začíná se probouzet zpěvné ptactvo a můžeme naplno ocenit krásný život na venkově. Na zahrádkách začínají kvést fialky, hyacinty, narcisky, jabloně, švestky, broskve apod. Bohužel už nemohu říci totéž o veřejných prostorách obce a okolí. Samozřejmě se budeme snažit v co největší míře udržovat pořádek a pěkný vzhled obce (máme toho hodně co zlepšovat), ale v dnešní době není nic zadarmo, takže bez VAŠÍ spolupráce a pracovního nasazení budou tyto změny pomalé a velmi bolestivé pro rozpočet obce. Dovoluji si vás tímto požádat, abyste se pokusili dle svých finančních a fyzických možností zapojit do zlepšování vzhledu NAŠÍ obce a okolí. Veškeré vaše návrhy si rád poslechnu a projednám se zastupitelstvem obce.

                Jistě jste si již všimli, že se začala prořezávat a uklízet „ Martinovská skála“, abyste si v blízké budoucnosti při procházkách po břehu řeky Labe mohli odpočinout v krásné přírodní scenérii. Bohužel to tam zatím stále vypadá jako na skládce, ale tuto skládku tam navezli naši spoluobčané, takže si to musíme uklidit sami! Na obnově této naší krásné přírodní lokality pracuje místní myslivecké sdružení, kterému chci tímto poděkovat.

                Dále se začal prořezávat a upravovat „park“ po bývalém zámečku v lokalitě „ U Merkuru“, který si ještě vyžádá hodně pracovního a finančního úsilí obce, než si zaslouží označení park v tom slova smyslu, jak ho všichni chápeme. Na obnově této lokality se podílí místní oddíl kopané naší TJ, kterému taktéž tímto děkuji. Jelikož se této akce také zúčastňuji jako řadový fotbalista, tak musím konstatovat, že se na obnově podílí přibližně 1/10 členů oddílu, což je velice málo!

                Také oddíl ASPV naší TJ začal s obnovou zeleně u pomníku na okraji obce Martinov a baráčníci vysázeli u křížku před obecním úřadem tújky, takže jim také patří poděkování.

                A jistě jste si všimli, že jsme se pustili do odborného ošetření vzrostlých stromů a úpravy veřejné zeleně v obci ve spolupráci s panem ing. Ivanem Markem, který nám zcela zdarma poskytuje odbornou poradenskou činnost v oblasti veřejné zeleně, za což mu také patří naše poděkování!

                Na závěr bych  chtěl ještě poděkovat všem spoluobčanům, kteří se pěkně starají o nejbližší okolí svých domků. Pokud jsem na někoho zapomněl  nebo si něčeho nevšiml, tak se velice omlouvám.

 

                                                                                                                                                Petr Mašek

                                                                                                                                                starosta obce

               

                Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek  3.května od 19.30 hod. v hospodě „U Jardy“ na hřišti.  Na programu se budou projednávat smlouvy uzavřené obcí.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo


 

Připomínáme

               

                V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 513/2006 Sb., došlo ke změně stanovení území okresu pro naší obec. Z toho důvodu proběhla povinná výměna občanských průkazů.  Lhůta   byla   stanovena  do  30.dubna

 

Upozorňujeme

           

            Občany na povinnost označení hlavního uzávěru plynu.  Můžete  použít  samolepku nebo napsat barvou HUP.

                                     


2007.                                                                                    


Jak správně vytřídit nápojový karton?

                                                                                      

                Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napusťte trochu vody, protřepejte a vylijte. Takto jednoduše vymytý karton stlačte, odkládejte do odpadkových pytlů  a přineste na obecní úřad.

                Nápojové kartony se v papírnách rozemelou a oddělí se z nich papír, který se vrací do výroby.

 

Důležitá telefonní čísla na hlášení poruch

 

    

vody a kanalizace 326 902 922/603 803 486

                    

                        plynu 737 200 928

                

                       elektřiny 840 850 860

 


 

                                                                         

 

 

Staročeské máje

               

                Staročeské máje jsou již za dveřmi. Obec baráčníků v Zárybech se rozhodla v letošním roce je uspořádat  v sobotu 12.května. Průvod obcí bude zahájen ve 13.00 hod. od místní sokolovny. Vše vyvrcholí  na návsi odtančením České besedy. Po vsi bude hudební doprovod zajišťovat pan Horák se svou kapelou, která bude odpoledne hrát i v sokolovně. Od osmi hodin je zajištěna hudba na večerní zábavu, na kterou všechny co nejsrdečněji zveme.

 

                                                                                                                                Za obec baráčníků

                                                                                                                   rychtářka M. Ročková

 

Jarní akce TJ Sokol

 

                Milí spoluobčané, chceme vás seznámit s akcemi, které nás, ale i vás, pokud se budete chtít přidat, čekají ještě do prázdnin. V měsíci dubnu nás čeká jako každoročně „SLET ČARODĚJNIC“, pálení hranice a  s tím spojený lampiónový průvod – letos to vychází na pondělí. Přesný čas bude uveřejněn na plakátech. Bylo by dobré, kdyby se řady čarodějnic (jak velkých, tak malých) rozrostly. Přidejte se  k nám! Fantazii určitě máte a smysl pro humor také.

                Hned 6.května se s dětmi zúčastníme atletických závodů v Neratovicích a poslední týden v květnu je zaměřen na oslavu 80.výročí otevření naší sokolovny. Jak jinak oslavit výročí sportovní organizace, nežli sportem! Stačí si jen utvořit malé družstvo 3 – 5 členů. Pozor, děti, podmínkou je přesvědčit l staršího člena nad l8 let. A pak si můžete přijít vyzkoušet svůj um třeba:

-ve florbale

- v člověče nezlob se

- v bedbingtonu

- ve stolním tenise

- ve vybíjené

- máš-li dvojici, můžeš zkusit orient. běh „medvědí stezku“ v našem okolí.

Rozvrh těchto akcí bude ještě upřesněn čtrnáct dní předem na plakátech. Celý týden ukončíme l. ročníkem běhu zárybským Polabím, který jsme si  vyzkoušeli již v loňském roce. Běh se koná v neděli 27.5.2007.

Na první sobotu v červnu je naplánována oslava Dne dětí, která ukončí letošní pravidelné cvičení.

                Na vaši účast se budeme těšit. Sledujte naše informace na plakátech.

 

                                                                                                                                                Za ASPV s pozdravem

                                                                                                                                  Blanárová Radka

 

V týdnu od 4. - 8.6. bude provedena humanit. sbírka pro Diakonii Broumov.
Přesný den bude dán občanům včas na vědomí.

 

////////////////////////////////////////////////////

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

            Česká správa sociálního zabezpečení informuje, že je od 17.3.2007  přestěhována do nových prostor  na adrese Sokolovská 855/255, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Telefonní číslo  221 771 511 se nezměnilo.

 

     Úřední hodiny odborných agend                                                          Úřední hodiny podatelny

                                                                                               

Pondělí a středa

8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek

8:00 – 14:00

Pátek

8:00 -  13:00

Pondělí a středa

8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek

8:00 – 16:00

Pátek

8:00 – 14:00

                                                                          

                                                    

                  

 

Pondělí a středa

 9:00 – 12:00

13:00 – 15:00


                                                                        Úřední hodiny pokladny        

                                                          


<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493217

Administrace