<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronikaZpravodaj obce Záryby

1 – 2009Ohlédnutí za rokem 2008.


V tomto roce jsme úspěšně provedli hned několik akcí, které proběhly bez větších komplikací. Bohužel, jedinou negativní skutečností bylo, že zůstaly neopravené povrchy na hlavní komunikaci v Martinově přes zimu, protože jsme museli do konce roku provést pokládku hlavních kanalizačních řadů v obci tak, jak nás k tomu zavazovaly podmínky dotace získané z EU. Určitě je to trochu nepříjemné, ale funkční kanalizace v celé obci v roce 2009 určitě stojí za to! Skvělou zprávou je, že celou první část dotace nám SZIF uznal a peníze poslal v rekordně krátkém čase, takže hned, jak to počasí dovolí, se pustíme do stavby přípojek a domovních čerpacích stanic.

Další akcí byla rekonstrukce části veřejného osvětlení za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova Středočeského kraje. Vyměnily se uhnilé lampy před naší školou, které držely pouze na litinových spodních krytech. Dále se vyměnily lampy na kraji Martinova, na zastávce v Martinově, u horních bytovek, na křižovatce u hřiště, na křižovatce u dolní hospody a jedna lampa u sokolovny. Také jsme staré lampy natřeli, alespoň spodní část, vršky se nám snad podaří natřít v tomto roce.

Také jsme za pomoci dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje provedli odborné ošetření stromů v „zámeckém parku“ v dolní části Záryb a rekultivaci celého pozemku, který jsme oseli trávou a budeme tento park moci celoročně udržovat v přijatelném stavu a ne jako dříve, kdy někdo celý park prořezal a během jednoho roku tam vyrostly dvoumetrové akáty a mohlo se začít znovu!!!

Další změnou, které jste si jistě všimli, je rekonstrukce budovy naší hasičárny, kterou si naši dobrovolní hasiči provedli sami svépomocí a bývalá obecní garáž pro ČSAD prošla po dlouhých letech zaslouženou proměnou. Také probíhá postupná oprava a rekonstrukce vnitřních prostor.

Poslední, pro mne „hororovou akcí“, byla pokládka staršího umělého povrchu na hřišti u naší ZŠ, kterou provedla firma RISL s.r.o. Ze začátku starší povrch vypadal opravdu nevábně a říkal jsem si : „…co jsi si to zase vymyslel, ty…..!!!“, ale bohudík chlapi přišli s řešením a vytahané, zkroucené a roztřepené okraje jednotlivých pruhů povrchu jednoduše dali přes sebe a celé to prořízli rozbrušovačkou a výsledkem byla celkem uspokojivá spára. Děkujeme.


Petr Mašek

starosta obce

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás touto cestou požádat o finanční či hmotný příspěvek do našeho nově zrozeného Mateřského centra Zárybníček, o.s., finanční příspěvky posílejte na náš účet 191292631/0600 a hmotné příspěvky (hračky, kreslící pomůcky, apod.) přinášejte do našeho centra, podrobnosti o nás najdete uvnitř tohoto Zpravodaje. Děkujeme.

(e-mail : zarybnicek@seznam.cz)

Rada MC Zárybníček, o.s.Vybírání poplatku za odpady v roce 2009


Pro rok 2009 je stanoven poplatek za odpady 500,- Kč na osobu a rok. Poplatek za psa(y) zůstává stejný jako v předchozích letech - t.j. 50,- Kč za prvého psa a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Tyto poplatky mohou občané zaplatit několika způsoby:

1) V hotovosti na obecním úřadě v 8. týdnu (16.2.-20.2) za I. pololetí (v tomto týdnu je možné zaplatit poplatek za odpady na celý rok; platí se i poplatek za psa) a v 37. týdnu (7.9.-11.9.) za II. pololetí. Hotovostní platbu mohou občané provést v těchto dvou týdnech i mimo úřední dny:

Po a St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Út, Čt a Pá 8.00 - 13.00

2) Převodem na účet 6524171/0100, kdy variabilní symbol platby je vždy příslušný rok a číslo popisné, za které je platba hrazena. Tuto platbu je nutné provést do 28.2. příslušného roku. (Příklad: u čísla popisného 1, kde jsou trvale přihlášeni 4 občané a nahlášen 1 pes, bude platba 2.050,- Kč a variabilní symbol 2009001; u č.p. 11 je v.s. 2009011, u č.p. 111 - 2009111). U bytových domů je v.s. stanovován odlišně: číslo bytu (1,2,3 nebo 4), rok a číslo popisné. (př.: 12009239 pro bytový dům č.p. 239, byt č. 1).

3) Složenkou, kterou obdrží každá domácnost, která nevyužije některou z předchozích možností.


Případné dotazy vám rádi zodpovíme na obecním úřadě.


//////////////////////////////////////////


Placení daně z nemovitosti v roce 2009

Pondělí 1.června


– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)

Složenky na daň z nemovitosti bude finanční úřad poplatníkům rozesílat.


///////////////////////////////////////////////////////


MUDr. Hana Andrea Tomíčková


Ordinační hodiny: Ordinace praktického lékaře

Kostelec n.L. pro dospělé

Pondělí 8 – 12, 12 – 13 na obj. Kostelec nad Labem

Úterý 8 – 11, 11 – 13 na obj. Neratovická 237

Středa 14 – 18 Telefon, fax 326 982 270

Čtvrtek 8 – 11, 11 – 12 na obj. Email:tomickova@email.cz

pátek 8 – 12 ICQ 402-996-729

Záryby : www.mojelekarka.cz

Středa 8 – 12 Záryby 30, tel. 604270572////////////////////////////////////////////////////////


Linka pro hlášení poruch elektřiny, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 840 850 860.


Před nahlášením si zkontrolujte jistič, jestli závada není u vás.


Soukromá mateřská škola o.p.s. Zárybyvyhlašuje zápis dětí na školní rok 2009/2010, který se bude konat


ve dnech : 23.2.09 – 27.2.09

vždy od : 10.00 do 15.00 hod.

v budově MŠPavlína Velátová

ředitelka


///////////////////////////////////////////////////////////////////////


Mateřské centrum Zárybníček o.s.


Nápady jsou různé, ale zrealizovat je, je obtížnější. Když jsem se stala maminkou, tak jsem zjistila, že kromě svého manžela a několika lidí z obce, zde nikoho neznám. Dříve jsem byla plně vytížená prací a domácností, ale nyní mi něco chybí – kontakt s lidmi.

Dostala jsem nápad. Vytvořit mateřské centrum, kde by se mohli scházet rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Nejen, že by se mladé rodiny seznámily, ale také by se podpořil rozvoj občanské společnosti v naší obci. Nesmím zapomenout ani na naše nejmenší ratolesti, které by si měly kde hrát a rozvíjet se.

Začala jsem tedy jednat. Nejprve jsem jednala s panem starostou, zda by celý projekt podpořil. Byl velice vstřícný a hned jednal dále se zastupiteli obce. Já jsem si našla společnice, které tento návrh velice nadchl a už vše bylo v běhu. Registrace našeho sdružení byla schválena a tak už nám nic nebránilo v realizaci celého projektu. Naším hlavním sponzorem a pomocníkem je obec, za což velice děkujeme, protože bez její pomoci bychom nezvládli zrealizovat vše v tak krátkém čase.


Slavnostní otevření pro zvané bude v sobotu 14.2.2009 ve 14,00 hodin v administrativní budově místního zemědělského družstva.


Provozní doba : pondělí a čtvrtek od 14,00 – 16,00 hodin počínaje dnem 16.2.2009

Dle účasti a zájmu budeme provozní dobu upravovat.

Program: herna a jiné aktivity pro děti, kavárnička pro rodiče.


Plánujeme: velmi žádané hlídání dětí, organizaci zájmových kroužků pro děti a mládež,

pořádání seminářů, kurzů, besed, jednorázových kulturních akcí a mnoho

jiného.

Těšíme se na všechny rodiče, kteří se budou aktivně podílet na provozu MC, nebo se jen přijdou podívat a budou se pravidelně vracet do kroužků, posedět si a pohrát si s dětmi.

Petra Mašková

předseda rady sdružení


Motto: Nepleťme si mateřské centrum s mateřskou školkou!!!


První měsíc nového roku v naší sokolovně

Pravidelné cvičení po zimních prázdninách začalo v pondělí 5.ledna. Sokolovna byla na něj připravena i přes to, že ještě před několika dny byla plná místních spoluobčanů, kteří se zde rozhodli oslavit silvestra. Silvestrovská oslava byla pořádána Lenkou a Borisem Sedláčkovými a určitě se nebudu mýlit, když jim jménem všech přítomných za ni poděkuji. Lenka zajišťovala hudební produkci a Boris pitný režim, nálada byla báječná a dá se říct, že všichni přítomní vypadali spokojeně. Budeme-li vycházet z pořekadla „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ – pak nás čeká dosti společenský život a sblížení lidí v obci.

Ale vraťme se ke cvičení. Se začátkem roku přišlo i chladné počasí, které otevřelo možnosti sportovního vyžití v přírodě. Led byl hojně navštěvován a snad právě to způsobilo, že poklesl zájem o cvičení zejména ze strany staršího žactva. Trošku nás to mrzí, neboť jsme do nového roku pořídili nové náčiní zejména pro potřeby dětí. Ale snad se nám cvičenci zase vrátí.

Úspěšnou akcí měsíce ledna se stal již každoročně pořádaný novoroční turnaj ve stolním tenise, jehož patronem a pořadatelem je také pan Boris Sedláček. Účast byla veliká. Mezi 36 hráči byla jedna žena a 3 chlapci. Vítězství putovalo do Prahy. Druhé místo patřilo Borisovi. Kdo se přišel podívat, rozhodně nelitoval, bylo na co se dívat.

Další víkend byl poznamenán společenským tancem, neboť sokolovna byla zapůjčena pro pořádání mysliveckého plesu. A protože je plesová sezóna za čtrnáct dní jsme i my uspořádali tradiční sokolský věneček.

Mezi těmito společenskými akcemi stále probíhá pravidelné cvičení všech složek. Od středy 21.1. začal i pokračovací kurz tanečních kroků pro ženy pod vedením pí Kvasničkové ze studia Gapa, která nám zajistila i předtančení na našem plese.

Pokud by měly ženy zájem, je možnost ještě od února otevřít nově kurzy tance pro začínající, které by byly ve středu od 19.00 20. 00 hod. Je však potřeba se co nejdříve přihlásit v sokolovně. Tance jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. V únoru nás čeká ještě sportovní karneval a po něm karneval pro děti a pak se již budou blížit jarní měsíce, ale o nich až příště.

Hezké prožití zbývajících zimních dnů se spoustou hezkých sportovních zážitků vám všem

za ASPV a TJ Sokol přeje

Radka BlanárováPS. Ještě připomínáme, že každou první středu v měsíci od 17.00 do 18.00 hod. máte možnost si v sokolovně nechat zdarma přeměřit své tělesné tuky, které vytváří zátěž na vaše srdíčko.


////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


Abychom u nás nezabloudili, aneb znáte svou obec?


dyž jsem se před více než padesáti roky přistěhovala do Záryb, musela jsem se rychle naučit reagovat na pokyny rodiny : „Dojdi pro mouku k Šárovým (dnes č. 22), skoč se džbánkem k Bohuslavovým (č.6), hoď kolo k Jakubovi (č.71), dones chléb od Klapků (94), rozbité nádobí odnes do „Krákorovny“ (tehdy volné místo po vyhořelém domě sedláka Krákory, dnes č. 113).

Ještě dnes určují pamětníci místa podle jejich původních majitelů. Projdeme se až ke Karhanově vile (č. 144), zahneme u Krejčíků, jdeme na procházku k „třešňovce (místo stromů dnes nové domy nad č. 300) po „škvárovce“, jejíž dříve škvárový povrch denně lopatou opravoval poslední obecní cestář pan Činoveský. Dojdeme ke skupině domů obklopených lesem, kterému se říká Na Cihelně podle malé zaniklé Votrubovy cihelny, nebo také k Dónu podle názvu bývalé hospůdky.

Pěkná vycházka je k přívozu, který už také neexistuje. Vlevo lze zahlédnout zbytky „zámeckého parku“, dříve obklopujícího zámeček (z r. 1858), který můžeme vidět už jen na fotografiích. Relaxovat lze také v „Prachařáku“ nebo v „Málkáči“, jejichž původní majitelé již dávno odpočívají na kosteleckém hřbitůvku. Zvlášť ten „ Prachařák“ by mohl svádět k jinému výkladu a vzniku názvu. Na kraji obecního lesa už není vidět ani „pískovna“, ani „smeťák“, který vznikl na jejím místě z našich odpadků. V divoce zarostlém nerovném terénu jednou najdou potomci rozbité předměty z totalitní doby proházené uhelným popelem.

Když si udělá řidič autobusu legraci a na první zastávce do Brandýsa zavolá : „ Drnovka“, nelekejte se, že jste ve špatném spoji, to jen někde slyšel o lidovém názvu Martinova, který vznikl na konci l8. století podle domku s drnovou střechou pro pohodného. „Palpost“ je zas název zděděný po vojsku.

Udělejte si výlet k Mlynářově skále, k Řezáčově skále, k Černé skále a dejte pozor, abyste si je nespletli. První dvě se dívají na Labe (Řezáčova je blíž k Zárybům), Černá skála je naše nejvýše položené místo z jihu ohraničené dráhou a na severu silnicí do Brandýsa (l01).

Přeji vám radost z procházek v Zárybech po celý rok 2009.

Alena Štemberová    ČEZ CUP 2009 - žáci


  1. kolo: 21.3. 11,00 hod. SK Labský Kostelec – Sokol Záryby

  2. kolo: 29.3. 10,00 hod. Sokol Tišice – Sokol Záryby

  3. kolo : 5.4. 11,00 hod.  Sokol Záryby – FC Lobkovice


ČESKÝ POHÁR – 2009

  1. kolo :

      1.3. 14,00 Sokol Dřísy - Sokol Obříství

1.3. 14,00 Sokol Záryby B - FC Lobkovice

  1. kolo :

8.3. 14,00 Sokol Obříství - FC Lobkovice

8.3. 14,00 Sokol Dřísy - Sokol Záryby B


  1. kolo :

15.3. 14,30 Sokol Záryby B - Sokol Obříství

14.3. 14,30 FC Lobkovice - Sokol Dřísy


Oddíl kopané

Ing. Jiří Kutílek


//////////////////////////////////////////////////////////////


Společnost GaPa pro Vás s.r.o. nabízí možnost všem dětem a dospělým se zájmem o pohyb,zábavu a vzdělání možnost jak

příjemně a aktivně prožít jedno odpoledne v týdnu. Jste Ii to právě vy, tak přijďte mezi nás.

STŘEDA - SOKOLOVNA V ZÁRYBECH

TANCUJEME PRO RADOST : Pro děti předškolního věku,kterémají rády tanec ve všech jeho podobách,chtějí se naučit správnému držení těla,rytmu,vnímání prostoru a nacvičovat různé jednoduché choreografie.Tančit budeme na oblíbené písničky např.Dády Patrasové, MaximTurbulenc a dalších dětských interpretů.

Cena kroužku: 35,-Kč za dítě a lekci. Předplatné 10-ti lekcí 300,-Kč

Čas kroužku: 17:00 - 18:00 hodin

DĚTSKÁ STARDANCE : Pro holky a kluky mladšího školního věku

nabízíme výuku společenského tance pod vedením zkušeného lektora

s 15-ti letou praxí v tomto oboru. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na

výuku standardních a latinsko-

amerických tanců,rozvoj poslechových schopností a správné držení těla

Cena kroužku : 45,-Kč za dítě a lekci. Předplatné 10-ti lekcí 400,-Kč

Čas kroužku: 16:00 - 17:00 hodin

LATINO-MIX DANCE : Pouze pro ženy všech věkových a váhových

kategorií, které se chtějí pobavit, odreagovat a proniknout do rytmů

samby, rumby a dalších latino rytmů.

Cena kurzu : 600,-Kč za 10 lekcí

Čas kurzu : 19:00 - 20:00 hodin

ZAČÍNÁME 11. 2. 2009 !!!!

Bližší informace a přihlášky na tel.čísle: 724 313 269, paní Kvasničková
Pro chvíle zábavy
Dnes jsme pro vás z Labe vylovili pár rybek, které vám trochu zavaří mozkové závity. Bludiště jsou určena pro nejmenší, ale můžete si je zkusit projít i vy, starší. Vy, menší si můžete zkusit nakreslit svoje vlastní bludiště. Pokud se vám povede, dopravte je na obecní úřad, nejlepší z nich otiskneme v některém příštím čísle Zpravodaje tak, aby si jej mohli projít i vaši sousedé. Přiložená rybí bludiště projděte podle uvedených šipek.

Poděkování


Chtěl bych touto cestou poděkovat všem slušným lidem, kteří mne za dobu kolapsu mého osobního vozu svezli stopem z Brandýsa nebo z Kostelce do Záryb. Všichni u mě máte otevřeny dveře a pokud půjdete okolo třeba na procházku, stavte se na kafčo nebo na panáčka.


Jiří Nechodom

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.50 roků 22.1.Zdeněk Červeňák

8.3. Eva Zíková


65 roků 8.2. Josef Rychnovský

70 roků 17.2. Libuše Zlatohlávková


80 roků 9.3. Josef Burián

16.3. Marie Bíbová


Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

SVATBA

V měsíci listopadu uzavřeli sňatek Eva Jamborová

a Martin Přibyl

Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.


NAROZENÍ MIMINKA


V měsíci prosinci se manželům Vlastě a Františkovi Chaloupkovým narodila dcera Vlasta.


Malé Vlastičce a jejím rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

ÚMRTÍ


Smutný dárek dostala rodina Jandečkova na Štědrý den, kdy z jejího středu odešel manžel, tatínek a dědeček dvaaosmdesátiletý pan Vladimír Jandečka. Své políčko dooral, nemoc si vybrala poslední daň. Při rozloučení zavzpomínali pamětníci a jeho svěřenci ze Sokola, také na jeho obdivuhodné výkony na nářadí.

Na takové lidi se nezapomíná.


Dne 27.12.2008 zemřela ve věku 88 let paní Vlasta Ziková. Rozloučit se s ní přišly dospělé děti s rodinami, zarmoucená sestra a další příbuzní a přátelé. Odešla pracovitá a obětavá žena, která ve svých vzpomínkách hledala jen dobré stránky. Nevzpomínala na těžkou a špatně placenou práci v JZD, ale na dobrou pohodu a veselé kamarádky na poli. Taková zůstává v srdcích svých blízkých.


Pana Rudolfa Teckerta, který náhle zemřel 18.ledna v nedožitých 86 letech, znal v obci málokdo, ale ten, kdo s  ním přišel do styku, byl překvapen jeho smyslem pro humor, pro pořádek, jeho řemeslnou dovedností a vřelou pozorností, kterou prokazoval své ženě. Nám už z  auta nezamává a manželce bude chybět do konce života. Cítíme s Vámi, paní Teckertová.


Cesty na fotbal postupně ubývaly, stejně jako procházky muže s rukama spojenýma za zády byly stále kratší, až ustaly docela. Pan Jan Jursík už není od 28. ledna mezi námi. Zemřel nejstarší muž naší obce v nedožitých 95 letech života.

Čest jeho památce.

============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby ( zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.


<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493216

Administrace